mindset header2d

Privacy Verklaring

Privacyverklaring
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Deze privacyverklaring is op deze site geplaatst op 1 maart 2019. 

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door: Allies Swinnen. Venweg 16, 5453 NC Langenboom contact@alliesswinnen.nl 06 – 140 38 174
Allies Swinnen verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Allies Swinnen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers Inhoud van communicatie
IP-adres

Doeleinden
Allies Swinnen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Allies Swinnen hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen; 


Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Allies Swinnen persoonsgegevens uitwisselen. Allies Swinnen kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van haar website, facturering, administratie en mogelijke onderaannemers of samenwerkingspartners. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Allies Swinnen stelt met deze derden een verwerkingsovereenkomst op.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Allies Swinnen aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Allies Swinnen zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Allies Swinnen zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten
U heeft het recht om Allies Swinnen een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Allies Swinnen verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Allies Swinnen
Venweg 16
5453 NC Langenboom
contact@alliesswinnen.nl
06 – 140 38 174

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Allies Swinnen, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 maart 2019.
Allies Swinnen kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.