h19 - Centrum voor Kunst en Cultuur

OPDRACHTGEVER h19 – Oosterhout
KANTELSESSIES TRAJECT
h19 Centrum voor de kunsten verzorgt de kunsteducatie voor Oosterhout en regio. h19 biedt een gevarieerd aanbod voor jeugd, jongeren en volwassenen op het gebied van dans, muziek, beeldende kunst en fotografie en theater. Naast het aanbod voor particulieren, biedt h19 projecten en workshops op maat voor het educatie. Ook ondersteunt de afdeling Stad de amateurkunst en het sociaal cultureel werk in Oosterhout. De afdeling Kunst in Bedrijf verzorgt kunstevenementen, workshops en kunstproducten voor bedrijven, instellingen en particulieren.

Situatie

In april en juni 2016 vonden twee kantelsessies plaats met de directeur | bestuurder waarin duidelijk werd dat H19 na de afronding van een bezuiniging van 52% een nieuwe koers vaart die om innovatie en herinrichten van de organisatie vraagt. Nieuw beleid gefocust op de 3 hernieuwde pijlers stad-school-cursus is ingezet. Nu is het zaak om op een andere manier te gaan werken: meer gericht op dat medewerkers drager en uitvoerder worden en zo zich mede-eigenaar gaan voelen, op samenwerking en het integraal aanpakken van vraagstukken m.a.w. De mensen om wie het draait worden dan ook uitgenodigd om zelf een actieve rol te nemen in het vormgeven van de toekomst van hun werk.
Het bestuur onderschrijft het belang van een verander-proces met ruimte voor het nieuwe werken, ontwikkelen van ander leiderschap en begeleiden van (attitude-)verandering bij medewerkers.

Vraag

Tussen september en december een traject inrichten voor betrokkenen (medewerkers & bestuur) om tot een optimale organisatiestructuur te komen om zo een stevige instelling met kunst, cultuur en maatschappelijk belang te worden. Je hebt behoefte aan het inzetten van externe experts bij dit traject. Daarbij is de wens dat er een positieve toon en constructieve sfeer ontstaat. Dat vaste en freelance-medewerkers zowel op de thuisbasis als op scholen en in de wijken kunnen werken. Dit zowel vanuit vakmanschap, projectmatig als in experimenten. Dat glashelder is waar medewerkers zich aan committeren, zich verantwoordelijk voor voelen en mede-eigenaarschap van zijn. Dat er ondersteunende en duidelijke ‘richtlijnen’ komen over hoe hierin optimaal met elkaar te werken.

Voorstel

Een traject van kantelsessies in te richten en te faciliteren met Waarderend Onderzoeken (Appreciative Inquiry) waaraan alle medewerkers (vast en flexibel) en het bestuur deelnemen. Hierbij werk ik niet volgens een gepland of vooraf uitgestippeld proces. Ik breng beweging door ruimte te bieden voor betrokkenen om zelf initiatief te nemen, te verbinden, te experimenteren, de brug te bouwen terwijl we erover heen lopen. Het is een beetje de kunst van het laten ontstaan en ruimte maken voor iets nieuws, waarbij ik datgene wat ontstaat niet helemaal vastleg, maar ook niet helemaal vrijlaat. Ik geef het proces stap voor stap vorm, inspelend op wat zich voordoet en ontstaat.
In de bijeenkomsten is de focus gericht op het verzamelen van vragen, ideeën, suggesties en op het delen van positieve ervaringen en successen. Betrokken mensen worden aangemoedigd om betrokken te blijven. Op basis daarvan zullen plannen en aanpak verder ontwikkeld worden. In overleg richten we de bijeenkomsten en sparringsessies zodanig in dat er een waardevolle opbrengst ontstaat. Het programma van de bijeenkomsten faciliteert in het proces van verbindingen leggen en samenwerking stimuleren binnen de 3 hernieuwde pijlers stad-school-cursus. De thema’s/onderwerpen van de kantelsessie ontstaan op basis van vraag, wens en behoeften en worden tussentijds en met betreffenden gepland.
De positieve en toekomstgerichte sfeer ontstaat door alle partijen te betrekken en ook ruimte te geven aan negatieve ervaringen. Vervolgens richten we gezamenlijk de aandacht op de mogelijkheden voor de toekomst. Zo ontstaat er een positief toekomstbeeld dat zo sterk is dat betrokkenen er nieuwsgierig naar worden en er meer over willen weten.

Waarderend betekent niet hetzelfde als ‘positief’. Waarderen betekent zien en werken met ‘dat wat er is’.
Het ‘onderzoekende’ heeft vooral te maken met het continu stellen van vragen, oprechte nieuwsgierigheid hebben naar de ander en het uitstellen van je oordeel.

 Appreciative Inquiery PDF

In het veranderende cultuurlandschap en net na een reorganisatie voelde h19 de noodzaak om te herijken. We hebben gekozen voor en zijn op zoek gegaan naar begeleiding om de mindset vanaf de basis aan te pakken.

Allies heeft door de inzet van heel diverse werkvormen verschillende zaken in beweging gebracht.

1)er is een nieuwe gezamenlijke werkhouding ontstaan. Mensen uit de hele organisatie zijn door de begeleiding van Allies in staat gesteld om hun geluid te laten horen en zo bij te dragen aan wie wij zijn en hoe we werken. De kern van de nieuwe organisatie is door de sessies gezamenlijk geformuleerd, waardoor we organisatie breed weten wie we zijn. Deze onderlinge verbinding is cruciaal geweest voor de groei die we als organisatie doormaken. Nieuwe relaties, nieuwe betrokkenheid en een duidelijke richting voor het nieuwe h19.

2) menskracht: in de sessies gaat heet om de inbreng vanuit jezelf en hoe dat samenkomt. Er is ruimte voor de personen, maar tegelijk ook een duidelijke focus op heet samenbrengen van het menselijk kapitaal.

3) gedachtengoed en praktische oplossingen: zowel op denk als op uitvoerend niveau hebben de sessies met Allies gezorgd voor voeding en nieuwe ideeën. Van het helpen formuleren van onze nieuwe identiteit tot het inzetten van de koektrommel/ koffiekwartier om met elkaar in contact te blijven.

Zonder Allies waren de medewerkers blijven doen wat we altijd deden. Door haar begeleiding zijn mensen dichter bij elkaar gekomen en hebben een nieuwe betrokkenheid bij de organisatie gekregen. Vanuit de opbrengsten van de sessies zijn concrete vernieuwingen gerealiseerd en nieuwe doelen gesteld binnen de organisatie.

Allies geeft mensen de vrijheid om eigen inbreng te hebben en de richting om ze bij de les te houden. Dankzij Allies hebben we ons ontwikkeld tot een organisatie met vuur voor verbeelding.

Ninke van Herpt
Directeur